Çalışan Adayı Aydınlatma
Çerez Politikası
Görüntü Kayıt Sistemi Aydınlatma
Tedarikçi Aydınlatma
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Müşteri Aydınlatma
VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

ÖZER TEKNİK ISI VE TESİSAT TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Hukuk düzenine ve tabi olduğu tüm yasal ve idari düzenlemelere uyumlu çalışmayı ilke edinmiş olan Özer Teknik Isı ve Tesisat Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)  sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Yürütülen faaliyetlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)'nda yer alan ilkelere uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

Bu metinin hedef kitlesi, özgeçmişini veya iş başvuru formunu fiziksel veya elektronik ortamda Şirketimize ileten tüm gerçek kişilerdir. Bu aydınlatma metninin asıl amacı hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır.

1.KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

adı soyadı, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, anne ve baba adı, fotoğraf, cep telefonu numarasını, e-posta adresi, ikametgâh bilgisi, sabıka kaydı, askerlik statüsü, medeni durum bilgisi, eş ve çocuk bilgisi, öğrenim durum bilgileri, mezuniyet derecesi, yabancı dil seviye bilgisi, katılım sağlanan eğitim, seminer ve kurs bilgi ve tarihleri, kazanılan burs ve ödüller, ehliyet bilgileri, geçmiş iş deneyim bilgileri, bilgisayar bilgileri, sağlık durum bilgisi, sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü bilgileri, hobiler ve ön yazıdır.

Bu kişisel verileriniz; çalışan adayların başvuru süreçlerinin yürütülmesi, başvurulan pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, işe alım süreçlerinde veya sözleşmenin kurulması ve ifası süreçlerinin yönetilmesi ve iş ve işçi bulma kurumlarının taleplerinin karşılanması amacıyla kanun kapsamında açık rızaya ve/veya kanunda öngörülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve gerekli hallerde açık rızanız çerçevesinde işlenebilecektir.

2.KİŞİSEL VERİ ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Elde edilen kişisel verileriniz;

ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla sözleşmenin kurulması veya ifası, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, işlemenin kanunlarda öngörülmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Şirket’imiz tarafından hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz tercihinize göre kâğıt, PDF ya da fotoğraf formatında, e-posta veya dijital ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekle birlikte elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metininde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, açık rızanızın varlığı halinde ise yukarıda açıklanan amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

3.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” bölümünde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;

3.1. Yetki vermiş olduğumuz temsilcilerimize, işçi ve iş bulma kurumlarına veya teşvik programlarından yararlanmak amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

3.2. Referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi kapsamında referans gösterilen kişilere,

3.3. Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,

3.4. KVKK ‘nun 28. maddesinin 1. fıkrası kapsamında talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara,

3.5. KVKK madde 5.2 ve madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın,

6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve gerekli hallerde açık rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

Özer Teknik Isı ve Tesisat Tic. A.Ş., 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Çalışan Adayı kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

4.VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve kanunlarda öngörülen 1 yıl saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilecek ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirket’imizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

5.VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

5.1. Kişisel veri sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

5.1.1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

5.1.2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

5.1.3. Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

5.1.4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.1.5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

5.1.6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

5.1.7. Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

5.1.8. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

5.2. Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre kapsam dışında olan ve veri sahiplerinin talepleri aşağıdaki maddeler bakımından işleme alınmayacaktır:

5.2.1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

5.2.2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

5.2.3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

5.2.4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

5.2.5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

5.3. Veri sahiplerinin Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası kapsamında talep hakkı bulunmayan halleri:

5.3.1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

5.3.2. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

5.3.3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

5.3.4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak veri sahipleri yukarıda belirlenen hakları kullanamayacaktır.

6.VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

KVKK’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Veri sahipleri yukarıda sıralanan kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hak ve taleplerini Veri Sahibi Başvuru Formu  doldurarak aşağıdaki iletişim kanallarının biriyle Şirket’imize bildirebilir;

kvkk@ozerteknik.com.tr mail adresimize iletilebilir.

Form doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı No:217/1 İlkadım/Samsun adresine iletilebilir.

6.1. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Şirket’in cevap vermeden önce başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için kimlik doğrulama hakkı saklıdır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

6.2. Veri sahiplerinin Şirket’imize vermiş olduğu kişisel verilerin doğru ve güncel olması önem arz etmektedir. Bu nedenle kişisel veri sahipleri verilerinde bir değişiklik meydana geldiğinde Şirket’imize bildirmeleri gerekmektedir.

6.3. Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde açık rızanın geri alması durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu avantajlardan çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

VERİ SORUMLUSU ŞİRKET BİLGİLERİ

Ünvanı ÖZER TEKNİK ISI VE TESİSAT TİCARET A.Ş.

Adres Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı No:217/1 İlkadım/Samsun

Tel 0(362) 431 24 21

e-posta  kvkk@ozerteknik.com.tr

web www.ozerteknik.com.tr

 

 

ÖZER TEKNİK ISI VE TESİSAT TİC. A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇEREZ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

“Özer Teknik Isı Ve Tesisat Tic. A.Ş.” olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Kullanımınıza açtığımız web sitemiz vasıtasıyla sizlere hizmet ve bilgi vermek, bunun yanında hizmetlerimizi geliştirebilmek adına siz müşterilerimizin kişisel verilerinin nasıl toplandığını, işlendiğini ve işleme amacını Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla anlatarak, sizleri aydınlatmak istiyoruz.

KVKK uyarınca, Kişisel verileriniz, otomatik yahut otomatik olmayan yollarla yazılı veya elektronik şekilde toplanmakta ve işleme amacına göre KVKK kapsamında işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları dâhilinde hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru şekilde, gerektiğinde güncelliği aktive edilerek, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve işlendikleri amaçla sınırlı ve ölçülü olarak, işlenme amacı için gerekli olduğu süre kadar muhafaza edilerek siz müşterilerimizin haklarına halel gelmeyecek şekilde işlenecektir.

Kişisel verileriniz kural olarak açık rızanız uyarınca işlenmektedir. Ancak KVKK kapsamında izin verilen bazı istisnai hallerde kişisel verileriniz açık rızaya dayanmaksızın, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla işlenebilir. Ayrıca katıldığınız kampanyalar gibi vasıtalarla tarafınızca alenileştirilen kişisel verilerinizi de ayrıca bir daha rızanız aranmaksızın KVKK kapsamında ilgili amaca uygun şekilde, izin verilen ölçüde işleyebilmekteyiz.

1- Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz kural olarak açık rızanızın alınması ile kişisel verilerinizi: İlgili pazarın daha iyi tanınması, analiz edilmesi ve portföyümüzün geliştirilmesi ile Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve sair pazarlama çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi, bu amaçla çerez kullanılması,

Müşteri hizmetleri ile ilişkilerinin planlanması ve yürütülmesi, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,

İş ortağımız veya ifa yardımcımız olan diğer şirketler, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ile ilişkilerin yönetimi,

İnternet sitemizden nasıl haberdar olduğunuzu belirlemek, internet sitemizdeki ziyaretinizi daha keyifli hale getirip internet sitesinin kullanımını ve işlevselliğinin arttırılması, internet sitesini ziyaretiniz esnasında sizi tanımak ve beklentilerinize ve ilgi alanlarınıza uygun hale getirilmiş içerik ve kişiselleştirilmiş tarama imkânı sağlanarak size özel ürünlerin sunulması,

Elektronik ticari iletilerin (kampanya, tanıtım dokümanları, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları vb. gibi) gönderimi gibi ticari amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

2- Hangi Bilgiler İşlenmektedir?

Şirketimiz tarafından işlenen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

Müşteri Bilgisi (Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi)

Cihaz Bilgisi

Davranışlar

Demografik Bilgiler

Pazarlama Bilgisi

Davranışsal Reklamcılık

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri uyarınca geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

3- Kişisel Verilere Kimler Erişebilmektedir?

Şirketimiz tarafından ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan her türlü tüzel kişi ve Şirketimizle organik bağı bulunmayan her türlü gerçek kişi arasında yapılan kişisel verilerin aktarımı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yukarıda belirtilen ilgili maddeleriyle doğrudan paralel olarak yapılmaktadır. Şirketimiz, Kurulun ilanını güncel olarak takip ederken aynı zamanda yurt dışı veri aktarımı söz konusu olduğunda yazılı olarak yeterli korumayı sağlayacağını taahhüt etmekle birlikte Kurula başvurarak izin almaktadır.

Şirketimiz tarafından toplanan veriler www.ozerteknik.com.tr adresinde sizlere sunulan “Özer Teknik Isı Ve Tesisat Tic. A.Ş. işbu Politika’da ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Şirketimizin hukuki ve idari süreçleri organize ederek yürütebilmesi için yurt içinde veya yurt dışında bulunan şahıs firma yetkililerimize, kanunen yetkili özel ve kamu kurumlarına, veri işleyen konumunda olan firma yetkililerine, iş birliği içinde olduğumuz kurumlara, iletişim, arşiv ve saklama hizmeti aldığımız hizmet sağlayıcı şirketlere Kanunun 8. ve 9. maddeleri doğrultusunda aktarılmaktadır.

4- Kişisel Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) KVKK’ndan Doğan Hakları

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan ilgili veri sahibi kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini www.ozerteknik.com.tr adresindeki formu doldurarak web sayfası üzerinden veya formun imzalı bir nüshasını Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı No:217/1 İlkadım/SAMSUN" adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya ilgili formu kvkk@ozerteknik.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir.

5- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, yukarıda belirtilen işleme amaçlarının gerektirdiği 1 yıllık süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

ÇEREZ POLİTİKASI

İnternet Sitesini kullanarak ve çerez politikalarına rıza göstererek, çerezlerin işbu Politika ile uyumlu şekilde kullanılmasına ve zaman zaman kişisel verilerinizi de içerebilecek şekilde verilerinizin bu Politika kapsamında işlenmesine, aktarılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, bu çerez kullanımını onaylamayarak tarayıcınızın ayarlarını düzenlemelisiniz. Kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmak, İnternet Sitesindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.

Çerezler üzerinden toplanılan veriler kimliğinizin belirlenmesi amacıyla kullanılmamaktadır ancak özellikli olarak kullanılan cihazı ve başka veriler ile birlikte cihazı kullanan veya cihazla ilgili kişiyi belirlemek için kullanılabileceği haller mümkün olabilir, bu kapsamda çerezlerin kişisel veri olarak değerlendirilmesi mümkün olsa da Çerezler bu Politika’da belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz.

Çerez Nedir?

Çerezler ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından web tarayıcınızın veya cihazınızın belleğine gönderilen ve bilgisayarınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler göz atma bilgilerini kaydederek çevrimiçi deneyiminizi daha kolay hale getirir. Çerezler genellikle ilgili web sitesine ait dil tercihiniz, konumunuz, kullanıcı ayarları, göz atma geçmişi gibi ayarları saklamak için kullanılır. Aynı siteye yeniden girdiğinizde web tarayıcınız, o siteye ait çerezleri geri gönderir ve böylece site ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde özelleştirilmiş bilgiler sunabilir.

Tarayıcı Nedir?

Tarayıcı size internette sörf yapma imkânı veren bir uygulamadır. En yaygın internet tarayıcıları Chrome, Internet Explorer, Firefox ve Safari’dir. Birçok tarayıcı güvenlidir ve çerezleri silmenin çabuk ve kolay yollarını sunmaktadır. Çerezlerin cihazınız tarafından nasıl ele alınacağını tarayıcı ayarları yoluyla seçebilirsiniz. Tarayıcılar kullanıcıların; bütün çerezleri kabul etmelerine, bir çerez gönderildiğinde sizi uyarmalarına veya hiçbir zaman çerez almamalarına imkân tanır. Hiçbir zaman çerez almamayı seçerseniz web sayfası düzgün işlemeyebilir, bazı hizmetler sağlanamaz ve bu yüzden de web sitesi deneyiminiz kötü sonuçlanabilir.

Neden Çerez Kullanılır?

“Özer Teknik Isı Ve Tesisat Tic. A.Ş.” olarak internet sitemizde (https://www.ozerteknik.com.tr); diğer tüm sanal internet siteleri gibi belirli tipte çerezler kullanıyoruz. Bu da teknoloji yoluyla kişisel olmayan bilgileri toplamamıza izin veriyor. Çerez kullanımı; internet sitemizi kaç kişinin ziyaret ettiği, erişim sağlanan sayfaları, sayfa yükleme ya da internet sitemizi gezmede teknik sorun yaşanıp yaşanmadığını, ziyaretçilerin sitemize geri dönüp dönmediğini bize bildiriyor. Her şekilde kullanılan çerezlerin Gizlilik Politikasına ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun olduğunu belirtmek isteriz.

Bu bilgileri toplayarak;

Web-sitesinin iyileştirilmesi ve daha etkin hale getirilmesi ya da kurumsal tanıtım amaçlı kullanılacak anonim kullanıcı deneyimine dayalı analizleri elde ediyoruz.

İnternet sitemizin hangi bölümlerinin kullanıcılarımız için daha önemli olduğunu öğrenip, internet sitemizdeki genel ilgi noktalarını gözlemliyoruz.

Anında müdahale ederek sitemizdeki teknik problemleri çözüyor ve sitemizi güncelliyoruz.

Hukuki ve ticari güvenlik önlemleri alıyoruz.

Çerezleri kabul etmek, internet sitemizi kullanmak için zorunlu değildir ama size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlar. Zorunlu çerezler dışındaki çerezleri silebilir veya engelleyebilirsiniz fakat bu halde internet sitemiz gerektiği gibi çalışmayabilir. Yukarıda da anıldığı üzere zorunlu çerezlerin kullanımı internet sitesi veya mobil uygulamanın çalışması bakımından gerekli olabilir. Bu nedenle tarayıcı ayarlarından engellendiği takdirde internet sitesi veya mobil uygulamaların tamamı veya bazı bölümleri çalışmayabilir.

Hangi Tür Çerezleri Kullanıyoruz?

Zorunlu Çerezler; internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için tutulmaları mecburi çerezlerdir. Tüm halka açık internet siteleri gibi, bizim sitemiz de zorunlu çerezleri kullanmaktadır.

Oturum Çerezleri; internet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir. İnternet sitesini kullanım sırasında geçerli olan çerezler olup web tarayıcı kapatılıncaya kadar geçerliliklerini korur. Neredeyse tüm internet siteleri gibi, biz de sitemizde oturum çerezleri kullanıyoruz.

Performans/Takip Çerezleri; bu çerezler, ziyaretçilerin sıklıkla hangi sayfaları ziyaret ettiği ve internet sayfalarından hata mesajları alıp almadığı gibi ziyaretçilerin internet sitesini nasıl kullandığı ile ilgili bilgi toplar. Bu çerezler ziyaretçilerin kimlik bilgileri ile ilgili bilgi toplamaz. Çerezlerin içerdiği tüm bilgiler bir arada toplanır ve dolayısıyla kimliği gizlidir. Sadece internet sitesinin çalışmasını geliştirmek için kullanılır. Neredeyse tüm internet siteleri gibi, biz de sitelerimizde performans çerezleri kullanıyoruz.

İşlevsel ve Analitik Çerezler; dil, bölge gibi tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin kullanımının geliştirilmesi, sitenin ilgili kişinin isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren çerezlerdir. Çerezlerin topladığı bilgi anonim hale getirilmiş olabilir ve diğer internet siteleri üzerinde gezinme faaliyetlerini izleyemez. Neredeyse tüm internet siteleri gibi, biz de sitelerimizde işlevsel ve analitik çerezleri kullanıyoruz.

Çerezler Nasıl Engellenir?

Bazı web tarayıcıları, çerezleri kontrol etmenize veya reddetmenize olanak sağlayan ayarlar sağlar ya da bilgisayarınıza bir çerez yerleştirildiğinde size uyarıda bulunur. Tanımlama bilgisi yönetim prosedürü, her bir internet tarayıcısında biraz farklılıklar gösterir.

Birçok tarayıcı size çerezleri kabul ve reddetme imkânı tanır. Ancak her tarayıcı farklıdır; bu sebeple çerez tercihlerinizi nasıl değiştireceğinizi öğrenmek için tarayıcınızın ‘Yardım’ menüsünü kontrol edin. Tarayıcınızda çerezleri kapatırsanız bu ayarların yalnızca bu site için değil, bütün web siteleri için geçerli olacağını unutmayın.

Ayrıca mobil cihazınız üzerindeki uygun ayarı etkinleştirerek cihaz tanıtıcılarını da sıfırlama olanağınız olabilir. Cihaz tanıtıcılarının yönetim prosedürü her cihazda farklılıklar göstermektedir. Kendi cihazınızın yardım veya ayarlar menüsünden adımları kontrol edebilirsiniz. 

GİZLİLİK POLİTİKASI

Çalışanlara ve Özer Teknik Isı Ve Tesisat Tic. A.Ş.' ne muhtelif yolardan ulaşmış olan kişilere ait tüm kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler gizlidir. Sözleşme kapsamı ve iş amacı dışında, kanuna uygunluk nedenleri olmaksızın hiç kimse kişisel verileri ve/veya özel nitelikli kişisel verileri kullanamaz, çoğaltamaz, aktaramaz, kopyalayamaz.

Şirket, işbu Politika ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, tarayıcıda yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Şirket, işbu Politika’daki hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Gizlilik Politikası, Veri Sahibi’ne herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.

 

 

ÖZER TEKNİK ISI VE TESİSAT TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN GÖRÜNTÜ KAYIT SİSTEMİ AYDINLATMA METNİ

Hukuk düzenine ve tabi olduğu tüm yasal ve idari düzenlemelere uyumlu çalışmayı ilke edinmiş olan Özer Teknik Isı ve Tesisat Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)  sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Yürütülen faaliyetlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)'nda yer alan ilkelere uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

Bu metinin hedef kitlesi, Şirketimizi her türlü amaçla ziyaret eden gerçek kişiler, çalışanlar, çalışan adayları, müşteriler, tedarikçilerdir. Bu aydınlatma metninin asıl amacı hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktır.

KİŞİSEL VERİLER VE İŞLENME AMAÇLARI

Tarafınızca paylaşılan kişisel veriniz;

Şirket içinde ve dış çevresinde günde 24 saat, haftanın 7 günü görüntü kayıt sistemine dâhil olan görsel verinizdir.

Bu kişisel veriniz;

Fiziksel mekân güvenliği,

Şirket içerisindeki açık alanlarda görüntü kaydının tutulması,

Kurum binasına giriş ve çıkışın kontrol altına alınması,

Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

amaçlarıyla kanun kapsamında açık rızaya ve/veya kanunda öngörülmesi amacıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve gerekli hallerde açık rızanız çerçevesinde kaydedilecektir.

KİŞİSEL VERİ ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Elde edilen kişisel veriniz; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’imizin meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, dijital ortamda otomatik yöntemlerle elde edilmekle birlikte elektronik ortamda toplanmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, açık rızanızın varlığı halinde ise yukarıda açıklanan amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” bölümünde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;

Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,

KVKK ‘nun 28. maddesinin 1. fıkrası kapsamında talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara,

KVKK madde 5.2 ve madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın,

6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve gerekli hallerde açık rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve kayıt tarihinden itibaren 15 gün saklama süresince muhafaza edilecek ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirket’imizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

5.1. Kişisel veri sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

5.2. Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre kapsam dışında olan ve veri sahiplerinin talepleri aşağıdaki maddeler bakımından işleme alınmayacaktır:

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri sahiplerinin Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası kapsamında talep hakkı bulunmayan halleri:

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması, İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde verilere yönelik olarak veri sahipleri yukarıda belirlenen hakları kullanamayacaktır.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

KVKK’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Veri sahipleri yukarıda sıralanan kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hak ve taleplerini Veri Sahibi Başvuru Formu  doldurarak aşağıdaki iletişim kanallarının biriyle Şirket’imize bildirebilir;

kvkk@ozerteknik.com.tr mail adresimize iletilebilir.

Form doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı No:217/1 İlkadım/Samsun adresine iletilebilir.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Şirket’in cevap vermeden önce başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için kimlik doğrulama hakkı saklıdır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri sahiplerinin Şirket’imize vermiş olduğu kişisel verilerin doğru ve güncel olması önem arz etmektedir. Bu nedenle kişisel veri sahipleri verilerinde bir değişiklik meydana geldiğinde Şirket’imize bildirmeleri gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde açık rızanın geri alması durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu avantajlardan çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

VERİ SORUMLUSU ŞİRKET BİLGİLERİ

Ünvanı ÖZER TEKNİK ISI VE TESİSAT TİCARET A.Ş.

Adres Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı No:217/1 İlkadım/Samsun

Tel 0(362) 431 24 21

e-posta  kvkk@ozerteknik.com.tr

web www.ozerteknik.com.tr

 

 

 

ÖZER TEKNİK ISI VE TESİSAT TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN TEDARİKÇİ AYDINLATMA METNİ

Hukuk düzenine ve tabi olduğu tüm yasal ve idari düzenlemelere uyumlu çalışmayı ilke edinmiş olan Özer Teknik Isı ve Tesisat Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)  sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Yürütülen faaliyetlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)'nda yer alan ilkelere uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

Bu metinin hedef kitlesi, şirketimize mal ve hizmet satışı gerçekleştiren tüm gerçek kişilerdir. Bu aydınlatma metninin asıl amacı hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, imza, telefon numarası, e-posta adresi, iletişim adresi, fatura/depo adresi, IBAN numarası, fatura bilgisi, kalite belgesi/sertifikası, şirket içinde ve dış çevresinde günde 24 saat, haftanın 7 günü görüntü kayıt sistemine dâhil olan görsel verinizdir.

Bu kişisel verileriniz;

acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi ve denetimi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yönetilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliği, kurum içerisindeki açık alanlarda görüntü kaydının tutulması, kurum binasına giriş ve çıkışın kontrol altına alınması, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla kanun kapsamında açık rızaya ve/veya kanunda öngörülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve gerekli hallerde açık rızanız çerçevesinde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Elde edilen kişisel verileriniz;

sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’imizin meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz tercihinize göre kâğıt, PDF ya da fotoğraf formatında, e-posta veya dijital ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekle birlikte elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metininde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, açık rızanızın varlığı halinde ise yukarıda açıklanan amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” bölümünde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine,

İş ortaklarına,

Kişisel verileri talep etmeye kanunlar uyarınca yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarına,

İşlem görülen bankalara ve işverenin muhasebe işlerine bakan yetkililerine,

Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,

KVKK ‘nun 28. maddesinin 1. fıkrası kapsamında talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara,

KVKK madde 5.2 ve madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın,

6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve gerekli hallerde açık rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

Özer Teknik Isı ve Tesisat Tic. A.Ş., 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Tedarikçi kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve kanunlarda öngörülen iş ilişkisinin bitiminden itibaren 10 yıl saklama süresince muhafaza edilecek ve işlenecektir.

Kamera kaydındaki görsel veriniz 1 ay saklama süresince muhafaza edilecek ve işlenecektir.

Bu süreler sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirket’imizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

5.1. Kişisel veri sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

5.2. Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre kapsam dışında olan ve veri sahiplerinin talepleri aşağıdaki maddeler bakımından işleme alınmayacaktır:

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri sahiplerinin Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası kapsamında talep hakkı bulunmayan halleri:

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde verilere yönelik olarak veri sahipleri yukarıda belirlenen hakları kullanamayacaktır.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

KVKK’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Veri sahipleri yukarıda sıralanan kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hak ve taleplerini Veri Sahibi Başvuru Formu  doldurarak aşağıdaki iletişim kanallarının biriyle Şirket’imize bildirebilir; kvkk@ozerteknik.com.tr mail adresimize iletilebilir.

Form doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı No:217/1 İlkadım/Samsun adresine iletilebilir.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Şirket’in cevap vermeden önce başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için kimlik doğrulama hakkı saklıdır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri sahiplerinin Şirket’imize vermiş olduğu kişisel verilerin doğru ve güncel olması önem arz etmektedir. Bu nedenle kişisel veri sahipleri verilerinde bir değişiklik meydana geldiğinde Şirket’imize bildirmeleri gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde açık rızanın geri alması durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu avantajlardan çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

VERİ SORUMLUSU ŞİRKET BİLGİLERİ

Ünvanı ÖZER TEKNİK ISI VE TESİSAT TİCARET A.Ş.

Adres Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı No:217/1 İlkadım/Samsun

Tel 0(362) 431 24 21

e-posta  kvkk@ozerteknik.com.tr

web www.ozerteknik.com.tr

 

ÖZER TEKNİK ISI VE TESİSAT TİC. A.Ş.

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1.    İMHA POLİTİKASI'NIN NİTELİĞİ VE AMACI 1.1.GİRİŞ

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”) “ÖZER TEKNİK ISI VE TESİSAT TİC. A.Ş.” kısaca

“ÖZER TEKNİK” olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin T.C. Anayasası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuatları uyarınca yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami saklama sürelerinin belirlenmesi, kullanım amacı sonlanan kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla ÖZER TEKNİK tarafından hazırlanmıştır.

 

1.2.  KAPSAM

Çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin, müşterilerimizin ve herhangi bir nedenle ÖZER TEKNİK nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmektedir.

Politikada aksi belirtilmedikçe kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler birlikte “Kişisel Veriler” olarak adlandırılacaktır.

 

1.3.  TANIMLAR

Doğrudan tanımlayıcılar: Tek başlarına, ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,

Dolaylı tanımlayıcılar: Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcıları,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini, Kanun: 24.03.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Yönetmelik: 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliğini,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması politikası: ÖZER TEKNİK elinde bulunan kişisel verilerin yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen politikayı,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, ifade eder.

 

2.  ORTAMLAR VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR

ÖZER TEKNİK nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur.

Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. ÖZER TEKNİK her halde veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve kişisel verileri Kanun’a, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır.

 

Matbu ortamlar: Verilerin kâğıt, manuel veri kayıt sistemleri, yazılı, basılı, görsel ortamlar ya da mikrofilmler üzerine basılarak tutulduğu ortamlardır.

Yerel dijital ortamlar: ÖZER TEKNİK bünyesinde yer alan sunucular, sabit ya da taşınabilir diskler, optik diskler gibi sair dijital ortamlardır.

Bulut ortamlar: ÖZER TEKNİK bünyesinde yer almamakla birlikte, ÖZER TEKNİK’ in kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.

 

2.2.  ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

ÖZER TEKNİK, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

İşbu tedbirler, bunlarla kısıtlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda yalnızca teknolojik gelişmelere uygun güncel ve güvenli sistemler kullanılmaktadır.

Kişisel verilerin tutulduğu ortamlarda veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte ve tüm erişimler kayıt altına alınmaktadır.

ÖZER TEKNİK bünyesinde kişisel verilerin tutulduğu ortamların güvenliğini sağlamak üzere yeterli teknik personel bulundurulmaktadır.

ÖZER TEKNİK, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki idari ve hukuki tedbirleri almaktadır:

Kişisel verilere erişimi olan tüm ÖZER TEKNİK çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

Kişisel verilerin teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle üçüncü kişilere aktarılması halinde ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalanmakta, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklere uyması için gerekli tüm özen gösterilmektedir.

ÖZER TEKNİK, Kanun’un 12’nci maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin şirket içi ve şirket dışı denetimler yapmaktadır.

Şirket içi ve şirket dışı denetimler sonucunda bu hükümlerin uygulanmasına ilişkin eksiklik ya da kusurların tespit edilmesi halinde bu eksiklik ya da kusurlar derhal giderilir.

Denetim sırasında ya da sair bir şekilde ÖZER TEKNİK sorumluluğunda bulunan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edildiğinin anlaşılması hâlinde, ÖZER TEKNİK bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir.

 

3.   KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

 

SAKLAMA VE İMHA NEDENLERİ

Saklama Nedenleri

ÖZER TEKNİK bünyesinde tutulan kişisel veriler Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamız uyarınca, politikada belirtilen amaç ve nedenlerle saklanmaktadır.

 

3.1.2.  İmha Nedenleri

ÖZER TEKNİK bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kanun’un 5’nci ve 6’ncı maddelerinde sayılan nedenler aşağıdakilerden ibarettir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

3.2.  İMHA YÖNTEMLERİ

ÖZER TEKNİK, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde resen siler, yok eder veya anonim hale getirir.

ÖZER TEKNİK tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

 

3.2.1.  Silme Yöntemleri

 

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri

 

 

 

Karartma:

Matbu ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

Bulut ve Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri

 

Yazılımdan güvenli olarak silme:

Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar

ulaşılamaz.

 

Yok Etme Yöntemleri

 

Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

Fiziksel yok etme:

Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri

ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.

Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

 

 

Fiziksel yok etme:

Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle

verilerin erişilmez kılınması sağlanır.

 

De-manyetize etme (degauss):

Manyetik medyanın yüksek manyetik alana maruz

bırakılması ile üzerindeki verilerin okunamaz biçimde bozulması işlemidir.

 

Üzerine yazma:

Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunmasının ve

kurtarılmasının önüne geçilir.

Bulut Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri

 

 

 

Yazılımdan güvenli olarak silme:

Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

 

 

Anonimleştirme Yöntemleri

Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.

 

 

 

 

Değişkenleri çıkarma

İlgili kişiye ait kişisel verilerin içerisinde yer alan ve ilgili kişiyi herhangi bir şekilde tespit etmeye yarayacak doğrudan tanımlayıcıların bir ya da birkaçının çıkarılmasıdır.

Bu yöntem kişisel verinin anonim hale getirilmesi için kullanılabileceği gibi, kişisel veri içerisinde veri işleme amacına uygun düşmeyen bilgilerin bulunması halinde

bu bilgilerin silinmesi amacıyla da kullanılabilir.

 

Bölgesel gizleme

Kişisel verilerin toplu olarak anonim şekilde bulunduğu veri tablosu içinde istisna durumda olan veriye ilişkin ayırt edici nitelikte olabilecek bilgilerin silinmesi

işlemidir.

 

Genelleştirme

Birçok kişiye ait kişisel verinin bir araya getirilip, ayırt edici bilgileri kaldırılarak istatistiki veri haline getirilmesi işlemidir.

 

 

Alt ve üst sınır kodlama

Belli bir değişken için bir kategori tanımlayarak bu kategorinin yarattığı gruplama içinde kalan değerleri birleştirerek elde edilir. Genellikle belli bir değişkendeki değerlerin düşük veya yüksek olanları bir araya toplanır

ve bu değerlere yeni bir tanımlama yapılarak ilerlenir.

 

 

 

Global kodlama

Alt ve üst sınır kodlamanın uygulanması mümkün olmayan, sayısal değerler içermeyen veya numerik olarak sıralanamayan değerlere sahip veri kümelerinde kullanılan bir gruplama yöntemidir. Genelde belli değerlerin öbeklenerek tahmin ve varsayımlar yürütmeyi kolaylaştırdığı hallerde kullanılır. Seçilen değerler için ortak ve yeni bir grup oluşturularak veri

kümesindeki tüm kayıtlar bu yeni tanım ile değiştirilir.

 

 

 

 

Mikro birleştirilme

Bu yöntem ile veri kümesindeki bütün kayıtlar öncelikle anlamlı bir sıraya göre dizilip sonrasında bütün küme belirli bir sayıda alt kümelere ayrılır. Daha sonra her alt kümenin belirlenen değişkene ait değerinin ortalaması alınarak alt kümenin o değişkenine ait değeri ortalama değer ile değiştirilir. Bu sayede veri içerisinde bulunan dolaylı tanımlayıcılar bozulmuş olacağından, verinin

ilgili kişiyle ilişkilendirilmesi zorlaştırılır.

 

Veri karma ve bozma

Kişisel veri içerisindeki doğrudan ya da dolaylı tanımlayıcılar başka değerlerle karıştırılarak ya da bozularak ilgili kişi ile ilişkisi koparılır ve tanımlayıcı

niteliklerini kaybetmeleri sağlanır.

 

 

ÖZER TEKNİK, kişisel verilerin anonim hale getirilmesi için ilgili verinin niteliğine göre bu sayılan anonimleştirme yöntemlerinden bir ya da birkaçını kullanır.

 

3.3.  SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 

Saklama Süreleri

ÖZER TEKNİK’ in işlemiş olduğu kişisel veriler ile ilgili bilgiler şirketin veri envanterinde ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen usuller doğrultusunda hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, veri işleme amaçları doğrultusunda genel ve özel nitelikteki kanunlarda tanımlanan süreler doğrultusunda saklanmaktadır.

 

3.3.2. İmha Süreleri

ÖZER TEKNİK, Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Özer Teknik periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Özer Teknik’te her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden ÖZER TEKNİK’ e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; ÖZER TEKNİK talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir. ÖZER TEKNİK’ in talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. ÖZER TEKNİK, her halde yapılan işlemle ilgili ilgili kişiye bilgi verir.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep ÖZER TEKNİK tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

 

3.4.  İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ

ÖZER TEKNİK gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde resen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair mevzuata, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak yapar.

ÖZER TEKNİK, imha işlemlerinin bu düzenlemelere uygun olarak yapıldığını temin etmek amacıyla Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtildiği üzere birtakım idari ve teknik tedbirler almaktadır. ÖZER TEKNİK, işbu politikada yer alan her bir imha yöntemine uygun teknik araç ve ekipman bulundurur veya bu politikadaki imha yöntemlerine yönelik ek hizmet alır.

 

ÖZER TEKNİK, imha işlemlerinin yapıldığı yerin güvenliğini sağlamaktadır.

ÖZER TEKNİK, imha işlemini yapacak yetkin ve tecrübeli elemanlar istihdam eder ya da gerektiğinde yetkin üçüncü kişilerden hizmet alır.

ÖZER TEKNİK, imha işlemini yapacak çalışanlarının bilgi güvenliği, kişisel veriler ve özel hayatın gizliliği konularında farkındalıklarının artırılması ve bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapar.

ÖZER TEKNİK, bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin korunması ve güvenli imha teknikleri alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alır.

ÖZER TEKNİK, teknik ya da hukuki gereklilikler nedeniyle imha işlemini üçüncü kişilere yaptırdığı durumlarda ilgili üçüncü kişilerle kişisel verilerin korunması amacıyla protokoller imzalar, ilgili üçüncü kişilerin bu protokollerdeki yükümlülüklerine uyması için gerekli tüm özeni gösterir.

ÖZER TEKNİK, imha işlemlerinin hukuka ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen şart ve yükümlülüklere uygun olarak yapılıp yapılmadığını düzenli olarak denetler, gereken aksiyonları alır.

 

4.  GÜNCELLEME VE UYUM

ÖZER TEKNİK, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İşbu Politika …./…./20… tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika’da değişiklik olması durumunda, ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir.

 

ÖZER TEKNİK ISI VE TESİSAT TİC. A.Ş. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

1. GİRİŞ

Hukuk düzenine ve tabi olduğu tüm yasal ve idari düzenlemelere uyumlu çalışmayı ilke edinmiş veri sorumlusu olan Özer Teknik Isı ve Tesisat Ticaret A.Ş. (“ÖZER TEKNİK”) için müşterileri, tedarikçileri, çalışanları, çalışan adayları, danışmanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması büyük önem arz etmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması süreçleri için işbu Politika ve Şirket bünyesindeki diğer yazılı politikalar ile yönetilen süreç ve hedeflenen gaye; müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin, şirket yetkililerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurum çalışanlarının ve üçüncü kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket nezdinde hukuka uygun biçimde işlenen ve korunan kişisel verilere ilişkin başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen çalışanların yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek ve kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktır.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için ÖZER TEKNİK tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Bu politika kapsamında kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, Veri İlgilisi, İlgili Kişi veya Kişisel Veri Sahibi olarak ifade edilmiştir.

Bu Politika’ da kişisel verilerin işlenmesi süreçleri için ÖZER TEKNİK’ in benimsediği temel prensipler aşağıdaki gibidir:

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

• İlgili kişileri aydınlatma ve bilgilendirme,

• İlgili kişilerin haklarını kullanması için gerekli altyapıyı oluşturma,

• Kişisel verilerin korunması için gerekli tedbirleri alma,

• Kişisel verilerin işleme amaçlarının tespit ve uygulamasında, üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

• Özel nitelikli kişisel verilerin işleme ve koruma hususlarını özel olarak düzenleme.

2. POLİTİKA’NIN AMACI

Bu Politika’ nın temel amacı, ÖZER TEKNİK tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda müşterilerimizi, çalışanlarımızı, çalışan adaylarımızı, tedarikçilerimizi, danışmanlarımızı, ziyaretçilerimizi, danışmanlar ve ilgili kişiler aracılığıyla kişisel verileri alınmış müşterilerimizi, iş birliği içinde olduğumuz kurumların hissedar ve çalışanlarını ve üçüncü kişileri bilgilendirerek şeffaflık sağlamaktır.

3. POLİTİKA’NIN KAPSAMI VE TANIMLAR

Bu Politika; müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin, bayi ve yetkili servis aracılığıyla kişisel verileri alınmış müşterilerimizin, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının ve üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

İşbu Politika’ da yer verilen kişi kategorileri aşağıdaki tabloda belirtilen anlamları ifade eder:

İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

Gerçek Kişi

Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişiler.

Şirket Yetkilisi

Şirketimizin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.

Çalışan

Şirketimizde iş sözleşmesi ile hizmet ifa eden gerçek kişiler.

Çalışan Adayı

Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişiler.

Danışman

Şirketimiz ile anlaşmalı olarak danışmanlık faaliyeti gösteren gerçek kişiler.

Müşteri

Şirketimizle herhangi bir sözleşme ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın Özer Teknik’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişiler.

Potansiyel Müşteri

Şirketimizin ürün ve hizmetlerini kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş, müşteriye dönüşme potansiyeli olan gerçek kişiler.

Tedarikçi

Şirketimizin ticari faaliyetlerinin yürütülmesi için Şirketimizin talimatlarına uygun sözleşme temelli olarak Şirketimize hizmet sunan gerçek kişiler.

Ziyaretçi

Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelerine çeşitli amaçlarla giren veya internet sitelerimizi herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişiler.

Üçüncü Kişi

Yukarıda yer verilen İlgili Kişi kategorileri ile Şirket çalışanları ve danışmanlar hariç gerçek kişiler.

 

İşbu Politika’da yer verilen kavramlar aşağıdaki tabloda belirtilen anlamları ifade eder:

Şirket

Özer Teknik Isı Ve Tesisat Tic. A.Ş.

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

İlgili Kişi / Kişisel Veri Sahibi / Veri İlgilisi

Kişisel verisi işlenen Çalışanları, Çalışan Adaylarını, İş Ortaklarını, Yetkilileri, Danışmanları, Ziyaretçileri, Şirket Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri, Tedarikçileri, Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi Şirket tarafından işlenen diğer gerçek kişileri ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kanun

24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

4. SORUMLULUKLAR

Özer Teknik Isı Ve Tesisat Tic. A.Ş. Kişisel Verilen Korunması Ve İşlenmesi Politikası’nın tüm işleyiş, faaliyet ve süreçlerinde uygulanmasından, Şirketimiz sorumlu olmakla birlikte; Özer Teknik Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Politikası’ na uygun hazırlanan yönetmelik ve prosedür faaliyetlerinin Özer Teknik bünyesinde uygulanmasında, İnsan Kaynakları Birimimiz tavsiye kaynağı ve rehber olacaktır. Özer Teknik genelinde tüm çalışanlarımız, misafirler, ziyaretçiler ve ilgili üçüncü kişiler riskin önlenmesinde İnsan Kaynakları Birimi ile iş birliği yapmakla yükümlüdür.

5. İLGİLİ KİŞİLERİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

ÖZER TEKNİK; KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda ÖZER TEKNİK, veri sorumlusunun kimliği, varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişinin sahip olduğu haklar konusunda ilgili kişinin niteliğine ve veri işleme sürecine göre aydınlatma yapmaktadır. Şirket yerleşkesinde ziyaretçilerin görebilecekleri alanlara Aydınlatma Metinleri yerleştirilmiştir.

6. ÖZER TEKNİK KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ VE KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI

ÖZER TEKNİK’ in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere, KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen tüm yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki kişisel veri sahipleriyle (tedarikçiler, çalışan adayları, ziyaretçiler, çözüm ortakları, müşteriler ve çalışanlar) sınırlı olarak veri envanterinde belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

ÖZER TEKNİK, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılan Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır. Bu kapsamda ÖZER TEKNİK kişisel veri envanteri içerisinde aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla belirtilen veri kategorileri bulunmaktadır.

Kişisel Veri Kategorileri ve Açıklamaları aşağıdaki tabloda düzenlenmektedir:

Kimlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, anne adı, baba adı, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı, SGK numarası, imza bilgisi vb. bilgiler.

İletişim Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait; telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler.

Lokasyon Verisi

Özer Teknik araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden kişisel veriler; GPS lokasyonu, seyahat verileri vb.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Şirkete ait fiziksel mekânlara girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları vb.

Finansal Bilgi

Şirketimizin İlgili Kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, gelir bilgisi vb. bilgiler.

Özlük Bilgisi

Şirket ile kurduğu hizmet akdi uyarınca personel sıfatıyla veya danışman sıfatıyla çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri.

Eğitim ve Meslek Verileri

Çalışanların iş geçmişi ve eğitim geçmişine ait bilgiler.

Pazarlama Bilgileri

Müşterilerin mal alımlarıyla ilgili alışveriş geçmiş bilgisi ve çerez kayıtları vb. bilgiler.

Hukuki İşlem Bilgisi

Özer Teknik’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri ve Özer Teknik politikalarına uyum kapsamında işlenen bilgiler.

Müşteri İşlem Bilgisi

Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kanun’un 6. maddesinde belirtilen ve mahiyetleri itibariyle işlenmesi ve korunması daha özel şartlara bağlanan verilerdir (örn; sağlık verileri, ceza mahkûmiyeti verileri, vb.).

7. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

7.1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirket ile İlgili Kişi arasındaki ticari, hukuki, sözleşmesel veya bir başka surette kurulan ilişki kapsamında; aşağıda detaylı olarak belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrası ve devamındaki hukuka uygunluk sebeplerine istinaden veya böyle bir sebep bulunmaması halinde açık rızaya istinaden; Kişisel Veriler, Şirket tarafından doğrudan ilgili kişiden elektronik veya fiziksel ortamlarda toplanmakta ve işlenebilmektedir. Bu hususta gerekli detaylar her bir veri ilgilisi için ayrıca hazırlanmış olan aydınlatma metinlerinde belirtilmiş ve veri ilgililerine fiziki ve elektronik ortamlarda sunulmuştur (müşteri aydınlatma metni, tedarikçi aydınlatma metni, çalışan/çalışan adayı aydınlatma metni, vb.).

Veri işlemenin hukuki dayanağı olarak aşağıdaki hususlardan en az biri kabul edilmektedir.

• Şirket’in tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

• Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

• Şirket’in mevzuat veya iç uygulayışı gereği bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması,

• Veri İlgilisinin açık rızası.

İlgili kişinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca biridir. Açık rıza dışında, kanunda belirtilen şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir.

ÖZER TEKNİK, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

7.2. Kişisel Veri İşleme Kriterleri

ÖZER TEKNİK, KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak ilgili kişileri aydınlatmakta ve rıza alınması gereken durumlarda veri ilgililerinden rızalarını talep etmekte, bu kişisel verileri aşağıda belirtilen kriterleri esas alarak işlemektedir.

a. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

ÖZER TEKNİK, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca ÖZER TEKNİK veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

b. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, ÖZER TEKNİK açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında ÖZER TEKNİK’ in aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple ÖZER TEKNİK tarafından ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.

c. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

ÖZER TEKNİK, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. ÖZER TEKNİK, yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.

ç. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

ÖZER TEKNİK, kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple ÖZER TEKNİK, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

d. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

ÖZER TEKNİK, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; ÖZER TEKNİK öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. ÖZER TEKNİK kişisel veri envanterindeki saklama sürelerini esas almakta olup, burada belirtilen süreler sonunda Kanun kapsamındaki yükümlülükler çerçevesinde kişisel veriler, verinin niteliğine ve kullanım amacına göre silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

8. ÖZER TEKNİK İŞYERİ BİNASI GİRİŞLERİ İLE BİNA İÇERİSİNDE YAPILAN KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

ÖZER TEKNİK tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, işyeri binasında güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması suretiyle ÖZER TEKNİK tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yapılmaktadır. Her iki faaliyetin de dayanağı, Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “meşru menfaat ilkesidir”.

ÖZER TEKNİK, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; şirketin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır. Bu izleme faaliyeti, KVKK ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir. Bu kapsamda kamera ile izleme yapıldığı bilgisi, tüm çalışan, müşteri, tedarikçi, çalışan adayı ve ziyaretçilere duyurulmakta ve kişiler aydınlatılmaktadır. Bildirim yazıları izleme yapılan alanların girişlerine asılmaktadır. ÖZER TEKNİK tarafından KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışan adayı başvuru süreçlerinin yönetilmesi,

Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,

Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,

Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Erişim yetkilerinin yürütülmesi,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

Fiziksel mekân güvenliğinin temini,

Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,

İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,

İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,

İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,

İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,

İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,

Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

Organizasyon ve etkinlik yönetimi,

Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,

Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,

Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,

Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

Sözleşme süreçlerinin yönetilmesi,

Talep / şikâyetlerin takibi,

Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,

Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

Ücret politikasının yürütülmesi,

Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,

Yetenek / kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,

Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

10. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

ÖZER TEKNİK, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel ilgili kişinin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Aktarım sebepleri aşağıda açıklanmıştır:

• Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

• ÖZER TEKNİK’ in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

• Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ÖZER TEKNİK’ in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

11. ÖZER TEKNİK TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARILMA AMAÇLARI

ÖZER TEKNİK, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını ilgili kişiye bildirmektedir.

ÖZER TEKNİK, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan paydaş kategorilerine aktarılabilir:

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili kişinin kişisel verilerini talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlar ve bunların belirlediği kişiler

Tedarikçiler

İş güvenliği danışmanlık firması

Avukat

Mali müşavir

Yönetim Danışmanı

Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Aktarım kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir:

Veri Aktarım Amaçları;

- Şirketin şubelerine, müşteriler ile arasındaki sözleşmelerden doğan yükümlülükleri gereğince şirket içerisinde işlediğimiz müşterilerin talep ve şikâyetlerine ilişkin bilgileri ticari faaliyetlerin yürütülmesi, müşterilerimizin memnuniyetinin sağlanması ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla paylaşmaktayız.

Aktarılan verileri,

- Şirket’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar ve tedarikçiler, iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kullanabilir.

- Şirket’in ticari faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, Şirket’in emir ve talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Şirket’e hizmet sunan taraflar, Şirket’in tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Şirket’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirket’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak kullanabilir. Banka, Sigorta Şirketi, Seyahat Acentesi, Etkinlik Ajansı, Servis, Kargo, Eğitim Firmaları, SMS ve Elektronik posta gönderimi için hizmet alınan firmalar gibi.

- Şirket’in hissedarları, Şirket’in şirketler hukuku, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçları ile sınırlı olarak kullanılabilir.

- Şirket’in imzaya yetkili gerçek kişileri, Şirket’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılabilir.

- İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kullanılabilir.

- İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’ten bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri, ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak kullanılabilir.

12. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

ÖZER TEKNİK; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

ÖZER TEKNİK kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini ve korunmasını sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

ÖZER TEKNİK tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi ve korunması için alınan hukuki ve idari tedbirler:

• ÖZER TEKNİK çalışanları ve danışmanları kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

• ÖZER TEKNİK’ in yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir.

• ÖZER TEKNİK bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’ nun aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, ÖZER TEKNİK tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.

• ÖZER TEKNİK ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

• Kişisel veri barındıran fiziksel ortamlara erişim yetkileri sınırlandırılmaktadır.

• Şirket bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri düzenli olarak denetlenmektedir.

• İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.

• Kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmektedir.

• Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

• Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.

13. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KVK Kanunu ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

ÖZER TEKNİK tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve ÖZER TEKNİK bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

14. VERİ İLGİLİLERİNİN HAKLARI VE TALEPLERİ

ÖZER TEKNİK tarafından KVK Kanunu’n 13. maddesi gereğince ilgili kişi taleplerine karşı veri sorumlusu olarak, kişisel veri envanterinin eki mahiyetindeki Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve Kanunda belirtilen başvuru koşullarını taşımayan başvurular için yazılı şablona yönlendirme prosedürleri oluşturulmuştur. Bu prosedürlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi adına teknik hazırlıklar yapılmıştır. ÖZER TEKNİK bünyesinde bu prosedürün uygulanmasını sağlayacak sistemsel altyapı mevcuttur.

Kişisel veri sahiplerinin aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini; şahsi başvuru ile yazılı olarak veya elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından ÖZER TEKNİK’ e daha önce bildirilen ve ÖZER TEKNİK’ in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla ÖZER TEKNİK’ e kimlikleri teyit edilebilir bir biçimde iletmeleri durumunda ÖZER TEKNİK talebi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır. Bu hususta detaylı açıklama aşağıda, bu Politikanın bir sonraki maddesinde yapılmıştır.

Kişisel veri sahipleri, bu prosedüre uygun olarak yapacakları başvuru ile kendilerine ait kişisel verilerin tüm işlenme süreçleri, amaçları ve aktarım bilgileri de dahil Kanun’un ilgili maddesindeki tüm hakları talep edebileceklerdir.

 

15. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI

ÖZER TEKNİK’ e, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak ilgili kişinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda ilgili kişiye yol göstermektedir. ÖZER TEKNİK’ e, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

 

15.1. Veri İlgilisinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

15.1.1. Veri İlgilisinin Hakları

İlgili Kişiler aşağıda yer alan haklara sahiptir:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

15.1.2. Veri İlgilisinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu Politika’da belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’ nu doldurup imzalayarak ÖZER TEKNİK’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

Başvuru sahibi başvuru formunu, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “ güvenli elektronik imza” ile imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun kvkk@ozerteknik.com.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile göndererek, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından ÖZER TEKNİK’ e daha önce bildirilen ve ÖZER TEKNİK’ in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla www.ozerteknik.com.tr adresine göndererek haklarını kullanabilir.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

d) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

e) Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurulmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak ÖZER TEKNİK’e iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

16. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI (SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİMLEŞTİRİLMESİ) ŞARTLARI

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde, KVK Kanunu’nun 7. maddesinde ve Kurul tarafından çıkarılan “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik” uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ÖZER TEKNİK’ in kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. ÖZER TEKNİK bu konuda yönetmelik hükümlerine göre bir politika oluşturmuş olup, bu politika uyarınca verinin niteliğine göre imha yapmaktadır.

17. ÖZER TEKNİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI’NIN DİĞER POLİTİKALARLA OLAN İLİŞKİSİ

ÖZER TEKNİK işbu belge ile ortaya koyulan esasları, Şirket bünyesindeki diğer veri varlıklarına ilişkin politikalar ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda iç kullanıma yönelik alt prosedürleri temel alarak oluşturmuştur.

ÖZER TEKNİK ISI VE TESİSAT TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Hukuk düzenine ve tabi olduğu tüm yasal ve idari düzenlemelere uyumlu çalışmayı ilke edinmiş olan Özer Teknik Isı ve Tesisat Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”)  sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur. Yürütülen faaliyetlerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK)'nda yer alan ilkelere uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

Bu metinin hedef kitlesi, şirketimizin ürün ve hizmet satışı gerçekleştirdiği tüm gerçek kişilerdir. Bu aydınlatma metninin asıl amacı hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, imza, telefon numarası, e-posta adresi, iletişim adresi, KEP adresi, sipariş bilgisi, IBAN numarası, bilanço, finans-performans bilgileri, kredi kartı bilgileri, şirket içinde ve dış çevresinde günde 24 saat, haftanın 7 günü görüntü kayıt sistemine dâhil olan görsel verinizdir.

Bu kişisel verileriniz;

acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal veya hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam, kampanya veya promosyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yatırım süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliği, kurum içerisindeki açık alanlarda görüntü kaydının tutulması, kurum binasına giriş ve çıkışın kontrol altına alınması, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla kanun kapsamında açık rızaya ve/veya kanunda öngörülmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve gerekli hallerde açık rızanız çerçevesinde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİ ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Elde edilen kişisel verileriniz;

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’imizin meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak elde edilmektedir. Kişisel verileriniz tercihinize göre kâğıt, PDF ya da fotoğraf formatında, e-posta veya dijital ortamda otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekle birlikte elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metininde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, açık rızanızın varlığı halinde ise yukarıda açıklanan amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” bölümünde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda;

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine,

İş ortaklarına,

Kişisel verileri talep etmeye kanunlar uyarınca yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarına,

İşlem görülen bankalara ve işverenin muhasebe işlerine bakan yetkililerine,

Sipariş ettiğiniz ürünün teslimatı amacıyla kargo şirketlerine,

Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine,

KVKK ‘nun 28. maddesinin 1. fıkrası kapsamında talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara,

KVKK madde 5.2 ve madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın,

6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları ve gerekli hallerde açık rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

Özer Teknik Isı ve Tesisat Tic. A.Ş., 6698 sayılı KVK Kanunu’na uygun olarak işlediği Tedarikçi kişisel verilerini yurt dışına aktarmamaktadır.

VERİ SAKLAMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenecek ve kanunlarda öngörülen iş ilişkisinin bitiminden itibaren 10 yıl saklama süresince muhafaza edilecek ve işlenecektir.

Kamera kaydındaki görsel veriniz 1 ay muhafaza edilecek ve işlenecektir.

Bu süreler sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirket’imizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

5.1. Kişisel veri sahiplerinin Kanun’un 11. Maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

5.2. Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre kapsam dışında olan ve veri sahiplerinin talepleri aşağıdaki maddeler bakımından işleme alınmayacaktır:

Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri sahiplerinin Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası kapsamında talep hakkı bulunmayan halleri:

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması hallerinde verilere yönelik olarak veri sahipleri yukarıda belirlenen hakları kullanamayacaktır.

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

KVKK’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Veri sahipleri yukarıda sıralanan kişisel verilerinin korunmasına ilişkin hak ve taleplerini Veri Sahibi Başvuru Formu  doldurarak aşağıdaki iletişim kanallarının biriyle Şirket’imize bildirebilir; kvkk@ozerteknik.com.tr mail adresimize iletilebilir.

Form doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı No:217/1 İlkadım/Samsun adresine iletilebilir.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Şirket’in cevap vermeden önce başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için kimlik doğrulama hakkı saklıdır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri sahiplerinin Şirket’imize vermiş olduğu kişisel verilerin doğru ve güncel olması önem arz etmektedir. Bu nedenle kişisel veri sahipleri verilerinde bir değişiklik meydana geldiğinde Şirket’imize bildirmeleri gerekmektedir.

Kişisel verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde açık rızanın geri alması durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu avantajlardan çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.

 

VERİ SORUMLUSU ŞİRKET BİLGİLERİ

 

Unvanı: ÖZER TEKNİK ISI VE TESİSAT TİCARET A.Ş.

Adres: Toybelen Mahallesi Anadolu Bulvarı No:217/1 İlkadım/Samsun

Telefon Numarası: 0(362) 431 24 21

İletişim E-Posta Adresi: kvkk@ozerteknik.com.tr                                                             

Web: www.ozerteknik.com.tr                       

                                                                                                                

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUNU İNDİR PDF İndir